Ταινίες LED , μπάρες, τροδ/κα, Μηχ/σμοι, Προφίλ Αλουμίνιου