Ταινίες, Κλέμες, Δεματ, Καρφιά, Ατσαλίνες, Σπρέι, Τσέρκι